Prezzd

Algemene voorwaarden van Prezzd:

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Prezzd: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: de wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen Prezzd en de klant en zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Prezzd waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel per email zijn overeengekomen.

2. Over de producten:

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de gepresenteerde gegevens. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Prezzd is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze afbeeldingen en/of teksten. Aan onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn als men op het aanbod ingaat. De teksten en prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. In geval de klant een eigen ontwerp/afbeelding aanlevert voor een bedrukking, is Prezzd niet aansprakelijk voor eventuele copyrights die op het ontwerp/een afbeelding van toepassing zijn. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid deze evt. copyrights in acht te nemen. Indien de klant gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden en/of afbeeldingen staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens/bestanden rechtmatig heeft verkregen en dat er geen wettelijke, ethische of andere bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens/bestanden. De klant vrijwaart Prezzd voor alle aanspraken van derden terzake. Ook behoudt Prezzd zich het recht het bedrukken van een afbeelding te weigeren. Prezzd is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (het gebruik van) de producten die zij verstuurt. Kleuren van textiel of andere producten en van afbeeldingen kunnen redelijkerwijs in de praktijk afwijken van de kleuren, zoals weergegeven op de website of in schriftelijke aanbiedingen. De klant dient hiermee rekening te houden.

3. Over de bestelling:

Prezzd levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Prezzd zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

4. Over het retourneren van producten:

Voor de niet gepersonaliseerde aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Prezzd over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het geld van de koper teruggestort. Retourzendingen zijn niet toegestaan bij producten, bedrukt met een design van de klant, zoals textiel of een ander product met naam of persoonlijke afbeelding. 

5. Over de levering:

Prezzd doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Prezzd een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van het pakketje. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat het pakket niet wordt bezorgd, blijft de klant de vergoeding voor de opdracht verschuldigd. Ook wanneer Prezzd het pakket retour ontvangt wegens niet bezorgbaar, kan zij de vergoeding voor de opdracht niet retourneren. Er zijn op dat moment al verzend- en behandelkosten gemaakt. Wel zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien de klant wenst dat het pakket opnieuw verstuurd wordt, zullen de verzendkosten bij de klant in rekening worden gebracht. Een opgegeven indicatieve levertermijn start vanaf ontvangst van de betaling.

6. Over het versturen:

De bestellingen worden verstuurd met TNT Post tot 10 KG. Om een steentje aan het milieu bij te dragen wordt zoveel mogelijk verzonden in gebruikt verpakkingsmateriaal. De klant betaalt de verzend- en evt. verpakkingskosten, deze worden weergegeven op de (digitale) factuur. Prezzd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diensten en/of levering van TNT Post. Vanaf aanbieding ter verzending gelden de voorwaarden van TNT Post en draagt de klant de risico’s. Prezzd streeft ernaar het pakket zodanig te verzorgen, dat het middels brievenbuspost verstuurd kan worden. Als het hiervoor te groot is, zal het als pakketpost verstuurd worden. Voor verzending worden de tarieven van TNT Post gehanteerd.

7. Over de garantie:

Ingeval van zichtbare gebreken is de klant gerechtigd het artikel op kosten van Prezzd te retourneren binnen de zichttermijn van 7 dagen met schriftelijk begeleiden over het gebrek. Een artikel met een gebrek, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik; het opvolgen van de wasinstructies, zal door Prezzd na ontvangst van het door de klant geretourneerde gebrekkige artikel met schriftelijke mededeling, gratis vervangen worden. Deze vervanging vindt plaats binnen de garantieperiode van een maand na aankoop (dag van ontvangst van de betaling). Beide partijen nemen een helft van de verzendkosten voor rekening.

Prezzd is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Prezzd geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Prezzd. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Prezzd.

8. Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen, die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Prezzd gestelde voorwaarden, bij het niet tot stand komen van de verkoop, zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald.

9. Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Prezzd. Prezzd verstrekt -zonder wettige redenen of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden.

10. Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van typefouten op de website of andere vormen van media aanvaardt Prezzd geen aansprakelijkheid.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.